اخبار

ارزش یابی پایان ترم درس اندیشه

قابل توجه دانشجویان درس اندیشه (۱) و (۲) : از آنجا که نمرات مستمر ، نیمی از ارزش یابی پایان ترم را تشکیل می دهد از این رو ضروری می نماید که دانشجویان شرکت فعال در کلاس های مجازی داشته تا ضمن فهم مطالب درس ، پرسش های کلاسی که در هر جلسه مطرح می گردد را دریافت و پاسخ آن را ارسال نمایند.

ادامه مطلب